TƯ VẤN DỰ ÁN, ỨNG DỤNG CNTT

- Quản lý dự án CNTT

- Tư vấn Khảo sát

- Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết

- Tư vấn Thẩm tra

- Tư vấn giám sát

- Tư vấn giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT cho tổ chức

- Tư vấn giải pháp tích hợp

- Tư vấn giải pháp phần mềm

- Tư vấn giải pháp mạng, an ninh mạng

- Tư vấn giải pháp sao lưu dữ liệu

- Tư vấn theo yêu cầu