PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

1- Khối Cơ quan nhà nước: 

- Phần mềm QLVB

- Phần mềm Một cửa điện tử

- Cổng thông tin, trang thông tin điện tử

- Phần mềm quản lý đấu thầu thuốc

....

2- Khối Doanh nghiệp:

- Phần mềm quản lý cán bộ, nhân viên

- Phần mềm quản lý nghiệp vụ, sản xuất

- Úng dụng và CSDL nghiệp vụ

- Các phần mềm theo yêu cầu

...