DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ

1- Số hóa tài liệu

2- Dữ liệu mở Open Data

3- Tích hợp dữ liệu

4- Xử lý và chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu