ĐÀO TẠO

Các khóa đào tạo: 

1- Lập trình 

2- Tin học cho trẻ em 

3- Tin văn phòng ứng dụng

4- Kế toán máy

5- Các khóa học trực tuyến

6- Đào tạo theo kỹ năng CNTT (theo khung chứng chỉ)