Sản phẩm

09:20 14-03-2020

- Quản lý dự án CNTT

- Tư vấn Khảo sát

- Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết...

09:21 14-03-2020

1- Khối Cơ quan nhà nước: 

- Phần mềm QLVB

- Phần mềm Một cửa...

09:22 14-03-2020

Cung cấp dịch vụ phần mềm, thuê phần mềm:  Cổng thông tin, website, kế toán ...

09:27 14-03-2020

Các khóa đào tạo: 

1- Lập trình 

2- Tin học cho trẻ em 

...

09:29 14-03-2020

1- Số hóa tài liệu

2- Dữ liệu mở Open Data

3- Tích hợp dữ liệu

...

09:30 14-03-2020

- Dịch vụ tên miền

- Dịch vụ hosting 

- Dịch vụ cho thuê máy chủ

...