PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI

Các phần mềm thương mại: 

- Phần mềm văn phòng: MS Office, SQL Server, Oracle

- Phần mềm phòng chống Virus: Kaspersky, Bkav

- Phần mêm ứng dụng: