ĐÀO TẠO

Các khóa đào tạo: 

1- Trẻ em sử dụng máy tính

2- Tin văn phòng thực dụng

3- TIn học văn phòng nâng cao

4- Kế toán máy

5- Lập trình : Web, ứng dụng